Ssru.ac.th กับThai เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ เรียนปริญญาตรี https://ssru.ac.th ได้ที่นี่ SSRU MAR 31 2563 Content

เรียนภาคสมทบ กับThai หาที่เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สำหรับน้องๆที่สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 6 หรือ มัธยม6 สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ เรียนภาคสมทบ https://ssru.ac.th Click Here มหาวิทยาลัย MAR 24 2563 Line id @SEONo1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สวนสุนันทา https://ssru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ” มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม “ สำหรับน้องๆที่เรียนจบมัธยมปีที่ 6 หรือ ม.6 แล้วต้องการหามหาวิทยาลัยดีๆศึกษาต่อ สามารถสมัครเข้ามาพอดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษาที่ 2020 แรกเริ่ม ของการก่อตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งถือเป็น เขตพระราชฐานแล้วก็เป็นสถานที่ประทับ พักพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี ความประสงค์โปรดเกล้าให้มีการจัดหาดอกไม้นานาพรรณ และก็ก่อตั้งเป็น “สวนสุนันทาอุทยาน” อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็นามของ […]

เรียนปริญญาตรี กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ https://ssru.ac.th https://ssru.ac.th Click Here เรียนปริญญาตรี MAR 24 2020 SEONo1

ราชภัฏ กับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สวนสุนันทา สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่นี่ มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th ได้ที่นี่ MARCH 27 2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 เรียนภาคสมทบ https://ssru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ” มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม “ แรก ของการก่อตั้งเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นส่วน หนึ่งของวังสวนสุนันทา ซึ่งถือเป็น เขตพระราชฐานรวมทั้งเป็นสถานที่ประทับ พักผ่อนพระอริยาบถของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมี ความต้องการโปรดเกล้าให้มีการจัดหาดอกไม้นานาพรรณ และจัดตั้งเป็น “สวนสุนันทาอุทยาน” อันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์รวมทั้งพระนามของ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างพระตําหนักเพิ่มอีก เพื่อไว้สําหรับเป็นที่ประทับให้แก่นายจ้างฝ่ายใน รวมทั้งเป็นอาคารบ้านพัก สําหรับข้าราชสำนัก จํานวน 32 ตําหนักโดยพระวิชนนีเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดดา ได้ทรงโปรดให้ตั้งขึ้น “สถานศึกษานิภาคาร” ขึ้นข้างในสวนสุนันทาเพื่อเป็นสถานศึกษาสําหรับกุลสตรี ให้การเรียนรู้ แก่บุตรสาวของขุนนาง เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีบรรดาศักดิ์ รวมทั้งข้าหลวงจากตําหนักต่างๆกระอีกทั้งในปี […]